Discover and Understand More of Who We Are

Waarom je op verschillende momenten anders bent en hoe dat zowel normaal als gezond is...

James Fadiman en Jordan Gruber bieden een baanbrekend inzicht in het dynamische karakter van de persoonlijkheid en laten zien dat ieder van ons bestaat uit een eigen, autonoom en inherent waardevol "zelf". Ze laten ook zien dat het eren van elk van deze 'selves' een sleutel is tot een beter manier van leven, liefhebben en werken.

In stock
Microdose - Your Symphony of Selves

€ 22,95

Incl. BTW

Your Symphony of Selves

€ 22,95

Incl. BTW

Your Symphony of Selves

Discover and Understand More of Who We Are

Waarom je op verschillende momenten anders bent en hoe dat zowel normaal als gezond is...

James Fadiman en Jordan Gruber bieden een baanbrekend inzicht in het dynamische karakter van de persoonlijkheid en laten zien dat ieder van ons bestaat uit een eigen, autonoom en inherent waardevol "zelf". Ze laten ook zien dat het eren van elk van deze 'selves' een sleutel is tot een beter manier van leven, liefhebben en werken.

€ 22,95

Incl. BTW
Dit product is tijdelijk niet op voorraad.

Delen met vrienden

Waarom je op verschillende momenten anders bent en hoe dat zowel normaal als gezond is...

  • Onthult dat ieder van ons uit meerdere personen bestaat, die in verschillende situaties op de voorgrond kunnen treden.
  • Biedt voorbeelden van gezonde meervoudige zelfkennis uit de psychologie, de neurowetenschappen, de popcultuur, de literatuur en de oude culturen en tradities
  • Onderzoekt hoe we ons kunnen harmoniseren en leren om toegang te krijgen tot de beste oplossing voor een bepaalde situatie.

James Fadiman en Jordan Gruber bieden een baanbrekend inzicht in het dynamische karakter van de persoonlijkheid en laten zien dat ieder van ons bestaat uit een eigen, autonoom en inherent waardevol "zelf". Ze laten ook zien dat het eren van elk van deze 'selves' een sleutel is tot een betere manier van leven, liefhebben en werken.

Door uit te leggen dat het normaal is om meerdere 'selves' te hebben, bieden de auteurs inzicht in waarom we allemaal wel eens inconsequent zijn, waardoor we meer acceptatie krijgen van de verschillende delen van wie wij en andere mensen zijn. Ze onderzoeken, door middel van uitgebreide recensies, hoe het concept van gezonde meervoudige zelven is ondersteund in de wetenschap, populaire cultuur, spiritualiteit, filosofie, kunst, literatuur en oude tradities en noemen bekende mensen, waaronder David Bowie en Beyoncé, die de toegang tot een ander zelf op een cruciaal punt in hun leven beschrijven om een dringende uitdaging op te lossen.

In plaats van het bestaan van veel zelf als een fout of een pathologie te zien, onthullen de auteurs dat de gezondste mensen, geestelijk en emotioneel, degenen zijn die van nature hebben geleerd om te waarderen en te werken in harmonie met hun eigen symfonie van het zelf. Zij identificeren "de Enkele Zelfaanvaarding" als de voornaamste reden waarom de voordelen van het hebben van meerdere zelven zijn genegeerd. Deze veronderstelling houdt in, dat we elk een enkel consistent zelf zijn of zouden moeten zijn, maar we erkennen allemaal, in werkelijkheid, dat we verschillend zijn in verschillende situaties.

Door het aanbieden van een pragmatische benadering laten de auteurs zien hoe je je kunt voorbereiden op situaties door over te stappen op het juiste zelf, in plaats van te worden "geschakeld" of "getriggerd" in een suboptimaal deel van wie je bent. Ze laten ook zien hoe het herkennen van je zelf zorgt voor meer toegang tot vaardigheden, talent en creativiteit; verbeterde energie; en verbeterde genezing en pijnbestrijding. Het waarderen van uw diverse zelf geeft u meer empathie voor uzelf en anderen. Door het harmoniseren van uw symfonie van jezelf, kunt u leren om "in de juiste geest op het juiste moment" vaker te zijn.

Why you are a different you at different times and how that's both normal and healthy

- Reveals that each of us is made up of multiple selves, any of which can come to the forefront in different situations

 

- Offers examples of healthy multiple selves from psychology, neuroscience, pop culture, literature, and ancient cultures and traditions

 

- Explores how to harmonize our selves and learn to access whichever one is best for a given situation

 

Offering groundbreaking insight into the dynamic nature of personality, James Fadiman and Jordan Gruber show that each of us is comprised of distinct, autonomous, and inherently valuable "selves." They also show that honoring each of these selves is a key to improved ways of living, loving, and working.

 

Explaining that it is normal to have multiple selves, the authors offer insights into why we all are inconsistent at times, allowing us to become more accepting of the different parts of who we and other people are. They explore, through extensive reviews, how the concept of healthy multiple selves has been supported in science, popular culture, spirituality, philosophy, art, literature, and ancient traditions and cite well-known people, including David Bowie and Beyoncé, who describe accessing another self at a pivotal point in their lives to resolve a pressing challenge.

 

Instead of seeing the existence of many selves as a flaw or pathology, the authors reveal that the healthiest people, mentally and emotionally, are those that have naturally learned to appreciate and work in harmony with their own symphony of selves. They identify "the Single Self Assumption" as the prime reason why the benefits of having multiple selves has been ignored. This assumption holds that we each are or ought to be a single consistent self, yet we all recognize, in reality, that we are different in different situations.

 

Offering a pragmatic approach, the authors show how you can prepare for situations by shifting to the appropriate self, rather than being "switched" or "triggered" into a sub-optimal part of who you are. They also show how recognizing your selves provides increased access to skills, talent, and creativity; enhanced energy; and improved healing and pain management. Appreciating your diverse selves will give you more empathy toward yourself and others. By harmonizing your symphony of selves, you can learn to be "in the right mind at the right time" more often.

Delen met vrienden

  • Betaal via Ideal
  • Verzending alleen binnen EU
  • Gratis verzending binnen NL vanaf € 30,-
  • Alles op voorraad
  • Discreet verpakt
  • Verzending binnen 1 werkdag

Hierbij bevestig ik dat ik ouder dan 18 jaar ben. Wij verkopen uitsluitend producten voor mensen die ouder zijn dan 18 jaar.